Kompleksnost težav pri učenju matematike

Specifične učne težave pri matematiki (SUT MA), ki so razporejene na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih primanjkljajev na področju učenja matematike (PPU MA), so za številne učence in odrasle pogost in izrazit življenjski izziv, povezan z učenjem in uporabo matematike v šoli, v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. Kljub temu pa je SUT MA namenjeno mnogo manj pozornosti v raziskavah in praksi kot težavam bralne pismenosti. Tudi učitelji, ki učijo matematiko, imajo na razpolago manj virov, timske pomoči v šoli in konkretnih nasvetov za delo z učenci, ki imajo SUT MA (Jimenez-Fernandez, 2016).

Prav zato smo se v društvu za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami Bravo odločili, da izdamo novo knjigo o izzivih učencev s SUT MA in PPU MA za starše, učitelje in druge strokovne delavce, ki se srečujejo s temi učenci. V knjigi so predstavljene vsebine, v večjem deležu povezane z osnovnošolskim obdobjem, a je pozornost namenjena tudi otrokom, rizičnim za SUT MA v predšolskem obdobju, saj zgodnja, učinkovita in dovolj intenzivna obravnava pomembno zmanjša ali celo odpravi neuspešnost pri šolskem učenju matematike (Soto-Calvo, 2016).

V uvodnem poglavju knjige so kratko predstavljene vsebine, s katerimi obravnavane teme umeščamo v širši vsebinski okvir, ki omogoča boljše razumevanje posebnih potreb učencev s SUT MA. Sledita prispevka, s katerima avtorici osvetlita aktualne poudarke s področja SUT MA, saj analizirata povezanost in vpliv SUT MA na duševno zdravje številnih učencev in odraslih ter osvetlita SUT MA z nevroznanstvenimi argumenti na področju diagnostičnega ocenjevanja in obravnave učencev s SUT MA. Sledi prispevek o značilnostih, posebnih potrebah in zgodnji obravnavi predšolskih otrok, ki so rizični za SUT MA v obdobju šolanja. Ker le upoštevanje kriterijev omogoča celostno diagnostično oceno PPU MA, izdelavo profila močnih področij, primanjkljajev in posebnih potreb, na osnovi katerih se lahko načrtuje in izvršuje kakovostno in dovolj intenzivno poučevanje ter obravnavo v okviru dodatne strokovne pomoči (DSP), je v knjigi osrednji poudarek na upoštevanju kriterijev pri odkrivanju in obravnavi učencev s SUT MA.

Osrednji del knjige je namreč namenjen predstavitvi ilustrativnih primerov, povezanih s specifičnimi primanjkljaji pri matematiki, ki so predstavljeni v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami z vključenimi primanjkljaji na področju učenja matematike (Magajna idr., 2015), posebnih potrebah na teh področjih ter strategijah za zmanjševanje in odpravljanje teh primanjkljajev. V uvodnem prispevku osrednjega tematskega sklopa je predstavljen teoretični okvir od splošnih do bolj specifičnih modelov in strategij, pomembnih za kakovostno in intenzivno poučevanje in obravnavo učencev s SUT MA. Avtorji osrednjih prispevkov, vezanih na kriterije, so sistematično in poglobljeno predstavili načine odkrivanja, posebne potrebe in strategije občutka za števila in količine, načine razvoja in možnosti utrje vanja aritmetičnega deklarativnega in proceduralnega znanja, učenje in poučevanje konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov ter rezoniranje oziroma sklepanje v okviru matematičnih besedilnih nalog in problemov. Primanjkljaje učencev s SUT MA učinkovito odpravimo ali vsaj zmanjšamo s pomočjo in podporo, organizirano v okviru petstopenjskega modela odziv na obravnavo, ker delujemo preventivno in kurativno. Pri uresničevanju petstopenjskega modela odziv na obravnavo ima najpomembnejšo vlogo učitelj, zato je posebno poglavje namenjeno predstavitvi konkretnih in v praksi preverjenih strategij kakovostnega poučevanja matematike v okviru dobre poučevalne prakse, individualne in skupinske obravnave ter dodatne strokovne učne pomoči kot učne pomoči za učence s SUT MA in PPU MA na predmetni stopnji. Ker ti učenci doma pogosto obvladajo naučene matematične vsebine, a v šoli tega znanja ne znajo prikazati, je v zadnjem prispevku posebna pozornost namenjena strategijam učinkovitega učenčevega izkazovanja matematičnega znanja.

Cena izvoda knjige je 26,00 EUR za člane in 28,00 EUR za nečlane.


(Skupno 2.663 obiskov, današnjih obiskov: 1)
Dostopnost